ДОКУМЕНТИ И ФОРМУЛЯРИ

ЛИЦЕНЗ №2139 от 21.10.2016 г.
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

УДОСТОВЕРЕНИЕ
На основание чл.28, ал.5 от Закона за насърчаване на заетостта, чл. 5, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа (изм. ДВ. бр. 82 от 03.10.2014 г.)
РЕГИСТРИРАМ
под №2139 от 21.10.2016 г.

"ИНТЕРНОБМЕН" ЕООД
със седалище гр. Варна 9000
адрес на управление: ул. Морска сирена" №27, ет. 4, ап. 8
ЕИК 204198916
/за лицата, регистрирани по българското законодателство/
да извършва посредническа дейност по наемане на работа за:
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
като предоставя следните посреднически услуги:
1. Информиране и/или консултиране на търсещите работа лица и на работодателите.
2. Психологическо подпомагане на търсещите работа лица.
3. Насочване към обучение на възрастни.
4. Насочване и подпомагане за започване на работа, включителна в друго населено място в страната или в други държави.
Регистрацията е безрочна.
                                                                                                                                       ЗОРНИЦА РУСИНОВА
                                                                                                                                       ​МИНИСТЪР

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНТЕРНОБМЕН